ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

A. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, ATS çalışanlarının Etik Kurallar ve Kurumsal Sorumluluk Politikası, şirket-içi ilişkilerin düzenlenmesi; tüm çalışanların ve Şirket’in, pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer çıkar sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyerek hizmet kalitesinin arttırılması; kaynakların etkin kullanımı; haksız rekabetin önlenmesi; çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi; rekabetin daha kaliteli hizmet sunulması şeklinde algılanması  konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuştur.

 B. SORUMLULUK VE YETKİ

Bu talimatın,  

·        Hazırlanmasından, takibinden İnsan Kaynakları Yöneticisi,

·        Uygunluğunun kontrol edilmesinden Kalite Müdürü,

·        Onaylanmasından Genel Müdür,

·        Uygulanmasından ilgili tüm süreç sahipleri sorumludur.

 C. REFERANSLAR

 ATS Genel Organizasyon Şeması (F-351)   

 Disiplin Yönetmeliği (YÖN-01)

 Personel Yönetmeliği (YÖN-02)           

 

D.TANIM VE KISALTMALAR

                          

E.  UYGULAMA

E.1. Ek İş

Personelin iş saatleri dışındaki zamanını değerlendirmesi kendisine özel bir konudur. Ancak ATS çalışanlarının performansını etkileyecek ve işine zarar verebilecek uygulamalar ile yasa gereği kendisine verilen dinlenme izinleri, yıllık izinler, Doktor ve İşyeri hekimi tarafından verilen istirahatli olma hallerinde başka bir iş içerisinde olmasına izin vermez.

 

 E.2. Menfaat

“Menfaat”, hediye, bahşiş, parasal değeri olan herhangi bir servis olarak tanımlanır.

a.      Hiçbir personel ya da personel yakınının, rakipler, tedarikçiler ya da iş yapılan başka bir firmayla dolaylı ya da dolaysız menfaat sağlayabileceği bir ilişkisi olmamalıdır.

b.      Personel, rakip bir firmanın ya da ATS ile iş yapacak olan özel bir şirketin sahibi veya ortağı olmamalıdır.

c.       Hiçbir personel iş yapılan bir firmadan kendi ya da tanıdıklarının adına dolaylı ya da dolaysız şekilde karşılıksız iş yapmasını isteyemez.

d.      Şirket bilgisinin, ürününün, programının kişisel çıkar için kullanılmasına ya da üçüncü kişilere kullandırılmasına izin verilemez.

 

 

E.3. Hediye ve Bahşişler

a.      Personel, ATS ile iş yapan ya da yapmak isteyen hiçbir kişi ya da kuruluştan kendi adına(rüşvet) para, örnek ürün veya maaşıyla mütenasip olmayan bir hediye kabul edemez.

b.      Personel, şüpheli gördüğü durumları yöneticisine bildirmekle yükümlüdür. 

c.       Bayramlarda ve yılbaşında gelen hediyeler şirkete gelmiş kabul edilir. Bu hediyelerin ne şekilde kullanılacağı, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

d.      İş yapılan firmalardan gelen yemek davetleri, içeriğin işle ilgili olması durumlarında kabul edilebilir.

  

   E.4. Yasalara Aykırı Davranışlar

Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan personelin işine derhal son verilir:

a.      İşyerine silah, patlayıcı ya da yanıcı maddeyle gelmek.

b.      Kişiye zimmetli olmayan malı bölüm yöneticisinden yazılı izin almadan iş yerinden çıkartmak.

c.       Şirketin ya da şirket personelinin eşyasına bilerek ve isteyerek zarar vermek.

d.      Şirket raporlarını ya da kayıtlarını yanıltmak, değiştirmek, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak veya bir başkasının bunları yapmasına yardımcı olmak.

e.      Yasa dışı örgütlere üye olmak.

f.        İşyerinde uyuşturucu madde, alkol v.b. maddeler kullanmak veya işyerine bu maddeleri kullandıktan sonra gelmek

g.      İş yerinde işin ve çalışanların huzuru bozacak davranışlarda bulunmak işveren veya vekili ile diğer çalışanları ile kavga etmek, hakaret etmek

 

E.5. Gizli Bilginin Uygunsuz Kullanımı

a.      Her personel, ATS’yi ilgilendiren tüm finansal ve ticari bilginin şirkete özel ve gizli olduğunu bilmelidir.

b.      Bu tür bilgiler, görevlendirme çerçevesi dışında kesinlikle konuşulmaz.

c.       Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişi / kişiler dışındaki hiçbir personel, hiçbir medya mensubuna şirketle ilgili bilgi veremez ya da bu konularda onlarla görüşme yapamaz.

d.      Ticari Sırlar ve Müseccel Bilgiler

Personelin, işyerinde çalışması ve görevi nedeniyle öğrendiği her türlü ticari, mesleki, teknik bilgi, “gizli” olarak değerlendirilir. Şirket personelinin, aşağıda belirtilen konularda Üst Yönetim tarafından yetkilendirilmeden üçüncü kişilere bilgi vermesi yasaktır.

§  Finansal veriler

§  Personel bilgisi

§  Pazarlama stratejileri

§  İşverenin yurt içi / yurt dışı anlaşmalarla elde ettiği teknolojik bilgiler (know-how)

§  Müşteri bilgisi

§  Açıklandığında şirketin menfaatine aykırı olabilecek diğer bilgiler

 

Çalışanın bu yükümlülüğü hizmet akdinin devamı süresince olduğu gibi, hizmet akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi tarihinden itibaren bir yıl daha devam eder.

İşe alınan tüm personel, “Etik Kurallar ve Kurumsal Sorumluluk Politikası Talimatı”nı okur ve imzalar. Bu yönetmelik, iş sözleşmesinin ekidir. Personelin bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışı halinde hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Personel bu yönetmeliği imzalamakla, işverenin bu davranışı nedeniyle olduğu ve/veya uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi kabul etmiş sayılır.

 

E.6. Taraf Tutma ve Ayrımcılık

a.      Personel, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, yaş, medeni durum ayrımı yaparak müşterilere hizmette ayrımcı davranamaz, diğer personelle ilişkilerini bu durumlar üzerine kuramaz. Personel seçme, işe yerleştirme ve işten ayırma süreçlerinde bu tür ayrımcılık yapamaz.

b.      Personel, kişileri küçümsemeyecek ve utandırmayacak profesyonel bir yaklaşımla işini yapmalıdır.

c.       ATS İş Etiği kurallarını destekleyen diğer politikalar, yönetmelikler ve talimatlarda belirtilmiştir.

 

    E.7. Etiğe Aykırı Tutum

              Etiğe aykırı tutum gösteren çalışanların durumları ile karşı karşıya gelen personel durumu, İnsan kaynaklarına yazılı dilekçe ile bildirir. İnsan Kaynakları, konuyu değerlendirilmesi amacı ile daha önce oluşturulmuş olan Disiplin kuruluna taşır.  Kurul, işyeri hizmetlerinin genel hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesini, işyeri saygınlığıyla güven, gizlilik ve etik kurallara bağlı çalışma ilkelerinin korunmasını sağlamak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Kurul, görevini yaparken hatalı eylemlerde bulunanlar hakkında ilgili değerlendirmelerin karara bağlanması ile görevlendirilmiştir.

Etiğe aykırı tutum gösteren çalışanların durumları ile ilgili disiplin cezası uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

  • Disiplin suçu sayılabilecek fiil ya da davranışın şirket bünyesinde meydana getirdiği maddi ya da manevi önem derecesi,
  • Disiplin suçu sayılabilecek fiil ya da davranışı görülen kişinin; çalışma durumu, davranışı, mesleki bilgisi ve performansı,
  • Fiil ya da davranış nedenleri ile tekrarının olup olmadığı,

 

F. KAYITLAR

1.  Personel Özlük Dosyası

 

2.  Disiplin Dosyası 

ATS DÖKÜM METAL DİZAYN PLASTİK MAKİNA A.Ş.

Sayısız İş Deneyimleri ve Uzman Geçmiş

0
Uzmanlık Alanı
0
Devam Eden Proje
0
Tamamlanan Proje